• 0879 233 203
  • Политика за поверителност на "Сфера Лайт" ООД

   Последно обновена на 25/05/2018


   От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общият регламент за защита на личните данни (GDPR), който е приет в Европейския съюз. Регламентът касае защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и ще предотврати злоупотребите с тях.

   С този Регламент можете да се запознаете ТУК.

   Новият Регламент разширява значително понятието „лични данни“. Освен три имена, ЕГН, номер на лична карта, телефон и адрес, понятието вече обхваща и електронна поща, IP адрес, данни за местонахождение, банкова сметка, снимки и всякакви данни, които биха позволили идентифициране на конкретно физическо лице.
   Обработване на лични данни е всяко действие, свързано със събиране, записване, организиране, съхранение, промяна, извличане, употреба, разпространение, актуализиране, комбиниране, блокиране, изтриване, както и унищожаване и всякаква друга сходна дейност, чийто предмет са лични данни на едно или повече физически лица.
   Администратор на лични данни е всяко лице (физическо / юридическо / публичен орган / агенция / друга структура), което само определя целите (т.е. за какво) и средствата (т.е. по какъв начин) се обработват събираните от него лични данни на физическите лица. Администраторът също така определя срока на съхранение, къде ще се обработват и съхраняват, мерките за защита на личните данни, както и кой ще ги обработва. С влизането в сила на Регламента за защита на личните данни отпада задължението за регистрация като администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“). Всеки, който обработва лични данни дори и на едно физическо лице ще бъде разглеждан като администратор, без значение дали е регистриран в КЗЛД или не. Това означава, че "Сфера Лайт" ООД е администратор на лични данни.


   Кои сме ние и как да се свържете с нас

   Наименование: "Сфера Лайт" ООД
   ЕИК/БУЛСТАТ: 203470391
   Адрес по регистрация: гр. София 1233, ул. "Каменно цвете" 5
   Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1303, ул. "Опълченска" 21
   Данни за кореспонденция: гр. София 1303, ул. "Опълченска" 21
   Email: sales@home-cinema.bg, тел: +359 893 46 56 56
   Вписване в публични регистри: ЕИК 203470391
   Уебсайт: www.home-cinema.bg

   Политиката ни за поверителност има за цел да ви даде изчерпателна информация на ясен и достъпен език как "Сфера Лайт" ООД, обработва вашите лични данни, които споделяте с дружеството, включително:
   •    Какви лични данни обработваме, за какви цели ги използваме и за какъв срок ще съхраняваме данните?
   •    С кого споделяме личните данни извън дружеството, както и дали ще се предават (трансферират) в страни извън ЕС?
   •    Дали предоставянето на лични данни е задължително по закон или договорно изискване, както и за евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени?
   •    Какви видове "бисквитки" използваме, за да направим престоя ви на страницата по-добър.
   •    Как да поискате коригиране на личните данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“? В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
   •    Ще получите информация за правото да подаде жалба до КЗЛД или до съда.


   Какви лични данни събираме за вас

   •    Ние събираме информация за Вас, чрез попълвани и изпращани от Вас форми на уеб сайта на "Сфера Лайт" ООД (например когато правите поръчка или създавате профил). Обработваме следните лични данни: име, адрес, телефонен номер, електронна поща.
   •    В случаите, в които се издава фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на закона.
   •    Технически данни, които се изпращат към нас при използване на уеб сайта ни-IP адрес.
   •    "Бисквитки" (cookies) за идентифициране на браузера или устройството.

   За какви цели използваме личните данни

   Получените от вас лични данни използваме, за да изпълним задълженията си към вас и да осигурим прилагането на вашите права, включително, но не само:
   •    Приемане на поръчки, потвърждаване, експедиране и фактуриране;
   •    Създаване и управление на профил;
   •    Оказване на помощ във връзка с даване или анулиране на поръчките Ви, включително даване на информация за стоки и услуги, отговор на запитвания, мнения и препоръки;
   •    Връщане на продуктите и възстановяване на стойността им в съответствие със законовите разпоредби;
   •    За сервизното и гаранционно поддържане на стоките;
   •    За да ви осигурим достъп до нашата уеб страница, като за целта ви показваме съдържание спрямо заложените от вас критерии;
   •    Изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.
   В допълнение имаме правен интерес да събираме вашите лични данни, защото без тях не можем да ви предоставим услуги и продукти, към които имате интерес.
   Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент- данни които разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

   На какво основание "Сфера Лайт" ООД обработва вашите лични данни и за какъв срок

   1. Обработването на лични данни е свързано с приложимото законодателство:
   •    За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др., като сроковете за съхранение на различните носители на счетоводна и данъчна информация зависят от приложимото законодателство;
   •    За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките, на основание специалното законодателство в областта на защитата на потребителите, като срокът е съгласно приложимото законодателство;
   2. За да може дружеството да изпълни договорните си задължения с вас - на договорно основание. Личните данни на клиентите, с които е сключен договор, и които не се съдържат в носителите на информация по предходната точка, се съхраняват за срок от 30 дни, считано от датата на отпадане на основанието за тяхното обработване (от прекратяването на договора – предсрочно или на друго основание, предвидено в същия, в т.ч. след изтичане на всички задължения по договора като евентуални съдебни претенции, гаранционна отговорност и др. Ако съответният клиент, в рамките на посочения срок, изрично поиска личните му данни да бъдат изтрити (забравени) или обработването им да бъде ограничено, то съхраняването на съответните данни ще бъде преустановено и същите ще бъдат унищожени при първа възможност след получаване на искане от клиента, освен ако не е налице изрично законово основание за продължаване обработването им (например предлагане гаранционна отговорност на продукт).
   3. За целите на маркетинга, личните данни се обработват на основание вашето съгласие, като такова съгласие се изисква само при липса на друго основание за обработване на данни-например договор, специална разпоредба на закон и др. Срокът е до приключване на маркетинговата кампания. Трябва да имате предвид, че това съгласие може да бъде винаги оттеглено като посетите наш офис, изпратите имейл до sales@home-cinema.bg или влезете в профила си (за регистрирани потребители).

   "Сфера Лайт" ООД може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
   Във всеки един случай, информацията, която събираме и използваме е подходяща за тази цел и не представлява нарушаване на личното ви пространство.


   Разкриваме ли личните ви данни и пред кого

   "Сфера Лайт" ООД не предоставя личните ви данни на трети лица без вашето изрично съгласие, освен когато това е необходимо за изпълнение на договорни задължения към вас.
   За да изпълним задълженията си по сключените с вас договори, е възможно да разкрием вашите лични данни на следните лица:
   •    Дружества, предоставящи куриерски услуги за доставка на поръчаните стоки;
   •    Дружества, осигуряващи сервизни услуги;
   •    Контрагенти на "Сфера Лайт" ООД като: дружеството, което предоставя хостинг услуги и поддържа уеб станицата; дружеството, което поддържа програмата за фактуриране; счетоводна къща;
   •    Банки и финансови институции при осъществяване на парични транзакции;

   Ние проверяваме нашите доставчици на услуги и изискваме от тях да спазват сигурността на вашите лични данни и да се отнасят към тях в съответствие със законовите изисквания. Не позволяваме на доставчиците ни да използват Вашите лични данни за собствени цели и единствено им позволяваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания, като предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица са защитени от договорни задължения, когато това е уместно.

   Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
   •    Публични органи, включително такива, които осъществяват надзорни функции;
   •    Адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, полиция, следствие.

   Използване на "бисквитки"

   Този сайт използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват на вашия компютър, когато посещавате уеб страницата ни. В случай, че посетите отново уеб страницата, браузърът изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" и по този начин позволява разпознаване на устройството отново. Използването на бисквитки ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за вас и ви улеснява при използването й.

   По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това и сами да решите дали да приемете бисквитките или не.

   Деактивиране и изтриване на "бисквитки":
   Браузърът Ви позволява да контролирате и/или да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. Трябва да имате предвид, че ако деактивирате бисквитките, някои функции на уеб страницата ни могат да не работят.
   Как да изтриете всички бисквитки от най-популярните браузъри можете да видите по-долу:
   Firefox: https://support.mozilla.org/bg/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg
   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
   Safari за компютър: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=bg_BG
   Safari за таблет и телефон: https://support.apple.com/bg-bg/HT201265

   Какви бисквитки използваме:
   1. Задължителни бисквитки:
   Това са абсолютно необходими бисквитки, за да може сайтът да изпълнява своите функции. Те не съхраняват никаква лична информация и са винаги включени. Използваме тези бисквитки за да установим автентичността на нашите потребители при използване на уеб сайта, за да можем да предоставим нашите услуги, за да можем да изпълняваме нашите Условия за ползване и да поддържаме сигурността на нашите услуги. Често задължителните бисквитки са постоянни. Тази категория включва:
   -бисквитки, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
   -бисквитки, които  временно  съхраняват  определени  потребителски  данни  (например съдържание на онлайн формуляр);
   -бисквитки, които  съхраняват  определени  потребителски  предпочитания  (например настройки за търсене или настройки за език);
   -бисквитки, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

   2. Аналитични бисквитки.
   Аналитичните бисквитки не са задължителни при използване на уеб сайта ни, но ни позволяват да разберем как вие използвате нашия сайт и услуги, както и да извършваме пазарни проучвания (напр. кликване върху банери и въведени заявки за търсене). Те ни информират кои страници са най-популярни и посещавани, кои страници са най-слабо посещавани и как посетителите разглеждат сайта. Тази информация ни служи, за да направим уеб страницата по-достъпна и лесна за използване, както и за да предложим адекватно съдържание и услуги, съобразени с предпочитанията ви. Ако ги забраните, ние няма да знаем кога сте посетили нашия уеб сайт и няма да можем да следим ефективността му спрямо вашите действия. Цялата информация, която тези бисквитки събират, се анонимизира.
   Статистическа информация за използването на нашата уеб страница ние получаваме с инструменти за уеб анализ. Доставчиците на тези инструменти обработват данните не за собствени цели, а само в качеството има на обработващ.

   Използвани инструменти за уеб анализ:
   1. Използваме Google Analytics.
   Google Analytics се предлага от Google Inc.  Ползваме  Google  Analytics  с  предлаганата  от  Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите.
   2. Използваме Google Tag Manager
   Това е услуга на Google Inc., която ни позволява да управляваме по лесен начин скриптове на нашите сайтове, като IP адресите са анонимизирани.

   Можете да видите повече информация за бисквитките и за какво се употребяват тук например:
   Description of Cookies - Microsoft Support
   All About Computer Cookies

   Връзки към други сайтове

   На нашата уеб страница има препратки към уеб сайтовете на други фирми. За тяхното съдържание и политики за защита на личните данни "Сфера Лайт" ООД не носи отговорност.

   Какви са вашите права

   Като наши клиенти и в качеството си на субект на лични данни, вие имате право да изискате от нас право на достъп, коригиране или изтриване на вашите лични данни, ограничаване  на  обработването, както и да подавате възражения срещу  
   обработването. Също така можете да упражните правото на преносимост на данните. Предоставянето на достъп до данните е безплатно.
   В случаите, когато Ваши лични данни се обработват на основание вашето информирано съгласие, имате право по всяко време да оттеглите своето съгласие, като имате предвид, че оттеглянето на съгласието има действие занапред. Задължително искаме вашето съгласие, за да използваме личните ви данни, когато предоставяме допълнителна услуга като маркетинг съобщение например.

   1. Всички регистрирани потребители могат да проверят точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригират в профила си. Също така, в профила се съхранява информация за дадено съгласие и е предоствена възможност за лесно оттегляне на съгласие.
   2. Нерегистрираните потребители могат да оттеглят съгласието си за обработване на лични данни, да заявят корекция, да възразят срещу тяхното обработване или да поискат данните да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), като изпратят искане до sales@home-cinema.bg или да ни посетят в офиса.
   3. Ако желаете да упражните правото на преносимост на данните, можете да ни изпратите искане до sales@home-cinema.bg или да ни посетите в офиса, за да ви съдействаме адекватно.

   С оглед избягване на злоупотреби, искания с горепосоченото съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейл, използван за регистрацията на акаунт или даване на поръчка, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване на самоличността на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

   На всички изпратени искания относно лични данни ще бъде отговорено в рамките на едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето.

   Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган за Република България.
   „Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни.

   Информация за контакт с Комисията за защита на личните данни:
   Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
   Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
   Телефон: 02 915 3 518
   Интернет страница: www.cpdp.bg

   Защита на личните данни

   Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

   Заключение

   Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 25.05.2018 г.
   "Сфера Лайт" ООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия не е предвидено друго. "Сфера Лайт" ООД не носи отговорност, ако даден потребител на уеб сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката за защита на личните данни.

 • Последно разгледани